Veilig online betalen
 GRATIS levering vanaf 75€
 Leveringen in België en Nederland
 Hulp nodig? info@meneersnor.be

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

Meneer Snor wordt uitgebaat door Spotdesign bvba met zetel te 8940 Wervik, Leiestraat 51, BTW BE 841.742.145, KBO 0841.742.145 (hierna: "Meneer Snor", “de website van Meneer Snor”, “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Meneer Snor en van de gebruikers van Meneer Snor (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Ik bevestig mijn bestelling” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de website van Meneer Snor bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Meneer Snor. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Meneer Snor kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

 

2. Sluiten van een overeenkomst:

De presentatie van onze producten op de website van Meneer Snor is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Ik bevestig mijn bestelling” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

Meneer Snor heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • bij overmacht;
  • wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen. 

 

3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd. 

 

4. Levering:

Producten worden enkel geleverd in België en Nederland op een door de klant aangegeven adres mits betaling van verzendkosten.

De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Ik bevestig mijn bestelling” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Spotdesign bvba bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

5. Prijs en betaling:

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Meneer Snor behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van Meneer Snor zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

Wij rekenen verzendkosten aan voor iedere levering via de post.

De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die op de website van Meneer Snor zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Icepay. De uitwisseling van uw gegevens met onze systemen wordt beveiligd via een SSL(Secure Socket Layer)-certificaat. Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

 

6. Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

 

7. Overmacht:

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

 

8. Klachten:

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de klant binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan Meneer Snor te worden overgemaakt per e-mail op info@meneersnor.be.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan Meneer Snor te worden overgemaakt per e-mail op info@meneersnor.be.

Klachten die buiten de onder hierboven artikel 8 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Meneer Snor.

 

9. Waarborg:

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden.

 

10. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 

11. Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs exclusief leveringskosten terugbetalen per bankoverschrijving op een door u opgegeven Belgisch rekeningnummer. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar Meneer Snor, Leiestraat 51, 8940 Wervik, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden niet voor onze rekening nemen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, behoudt Meneer Snor zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele labels en verpakking.

 

12. Privacy:

Bij het gebruik van de website van Meneer Snor aanvaardt de Klant het privacybeleid van Meneer Snor. Door online via Meneer Snor te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden. Voor meer info over ons privacy klikt u op de knop Privacy Policy.

 

13. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij:

BVBA SPOTDESIGN
Meneer Snor

Leiestraat 51
B-8930 Wervik

BTW BE 0841742145

info@meneersnor.be